User profile

    Introduction

    طبیعت گردان مبتدی و کسانی که برای اولین بار است که به استفاده از تور یک روزه می پردازند معمولا به اندازه کافی آب همراه خود حمل نمی کنند. طوری برنامه ریزی کنید که حداقل ۱ لیتر برای هر دو ساعت آب به همراه داشته باشید؛ این مقدار با توجه به شرایط آب و هوایی، فصل سال، قدم های شما، وزنتان و درجه سختی مسیر تغییر می کند. یاد گرفتن اینکه هر مسیر طبیعت گردی چقدر نیاز به آب دارد، یکی از مهمترین نکات برای طبیعت گردی یک روزه است.