MABY - CÔNG CỤ DUY NHẤT HỖ TRỢ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

More »
1. Quản lý hoa hồng/tips cho thợ
2. Nhập số liệu dễ dàng
3. Báo cáo thu nhập đơn giản
4. Bảo mật