Girolamo della Robbia, (Florence 1488 - Paris 4 August 1566)