Evariste Vital Luminais (1822-1896)

1000x668 2009
607x986 1981