Evariste Vital Luminais (1822-1896)

1000x668 2099
607x986 2115