Evariste Vital Luminais (1822-1896)

1000x668 1991
607x986 1964