Evariste Vital Luminais (1822-1896)

1000x668 1978
607x986 1949