Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 1936
1476x1097 1743