Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 2005
1476x1097 1788