Zhukovsky Rudolph Kazemirovich

1064x1474 1986
1476x1097 1777